ثبت نام ترم پاییز98

زبان آموزان محترم، شروع دوره ها به شرح ذیل می باشد:

روزهای زوج: 1398/07/06   الی    1398/09/13

روزهای فرد: 1398/07/07    الی    1398/09/14

با تشکر

دپارتمان ثبت نام

1398/06/26
: 1 : 0